1-Chức năng:
 
Giúp nhà trường về công tác tổ chức, quản lý thư viện và thông tin khoa học, bao gồm: Xây dựng và phát triển vốn tài liệu; Tổ chức quản lý khoa học nguồn tài liệu khoa học kỹ thuật; Phục vụ có hiệu quả công tác học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường.   

2-Nhiệm vụ:

- Bổ sung-trao đổi, phân tích-xử lý, bảo quản các loại hình tài liệu.
- Tổ chức lưu trữ và phục vụ tham khảo các công trình nghiên cứu khoa học, các đề tài cấp nhà nước, các dự án lớn,..
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống tra cứu, tìm kiếm phù hợp, hướng dẫn bạn đọc truy cập, khai thác kho tư liệu một cách hiệu quả.
- Cung cấp các dịch vụ thư viện chất lượng cao. Định kì đưa ra những những thông tin thư mục, giới thiệu nguồn tư liệu mới.
- Mở rộng hợp tác quốc tế, ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến vào phát triển thư viện, mở rộng nguồn tin, phát triển cơ sở vật chất.

Với chức năng, nhiệm vụ đó thư viện luôn luôn có kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất để phát triển thư viện.
 


Information


Mục lục trực tuyến - Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm nhanh tài liệu